• 100% Handgemaakt
 • Glutenvrij en vegan opties
 • Laag in koolhydraten
 • Binnen 7 werkdagen verstuurd!

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Beanberry: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Beanberry en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Beanberry en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Beanberry en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Beanberry voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Beanberry zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3- Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Beanberry gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Beanberry kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Beanberry niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Beanberry onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door beanberry is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Beanberry passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Beanberry kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Beanberry op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 6 - Uitsluiting Herroepingsrecht

Wegens de beperkte houdbaarheid van chocoladeproducten de geldende hygiënische voorschriften kan de Consument zich niet beroepen op het herroepingsrecht en kunnen chocoladeproducten niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dus uitgesloten. Iedere aankoop is dus definitief en wordt door Beanberry niet teruggenomen.

 

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Leverings- en/of bezorgkosten worden duidelijk aan de Consument medegedeeld. De kosten worden in het bestelproces apart weergegeven.
 4. De Consument is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke beanberry in haar orderbevestiging heeft medegedeeld.
 5. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Beanberry worden gecorrigeerd.
 6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. Beanberry zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Beanberry kenbaar heeft gemaakt.
 3. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Consument verhaald zullen worden.
 4. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. Beanberry streeft ernaar om de bestelling te leveren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding.
 5. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Consument wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Beanberry streeft ernaar vertragingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen per e-mail, aan de Consument te melden.Indien Beanberry dit niet doet, kan de Consument kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betaalt Beanberry het aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Beanberry tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Beanberry bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien de kwaliteit van de producten ondanks de bestede zorg onvoldoende is, kunnen zowel Consument als ontvanger contact opnemen met Beanberry. In overleg wordt naar een passende oplossing gezocht.
 7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Consument. De producten dienen te worden bewaard op een droge plaats, beschermd tegen vocht en buiten de koeling. De ideale temperatuur om producten te bewaren is (bij voorkeur een constante temperatuur van) 18 graden Celsius. De houdbaarheid van de producten is vermeld op de verpakking.
 8. Indien de Consument niet aanwezig is, wordt de bestelling bij de buren afgeleverd. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt een tweede afspraak gemaakt met de Consument voor de levering van de bestelling.
 9. Gelet op de aard van het product worden postbusadressen niet aanvaard.
 10. Bij temperaturen of voorspelde temperaturen hoger dan 21 graden Celsius behoudt Beanberry zich het recht voor om geen leveringen uit te voeren van chocoladeproducten die bij die temperaturen kunnen bederven. De Consument wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

 

Artikel 15 - Betaling

 1. Betaling van bestelde producten via de webshop van Beanberry is mogelijk via online betaalmethode iDEAL en Bankcontact (betaaldienst: Mollie). Vanuit het bestelproces wordt de Consument automatisch doorgeleid naar de elektronische betaalomgeving van de bank naar keuze (iDEAL- Bank contact) waar de Consument de betaling kan voldoen.
 2. Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Consument te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft de Consument geen speciale software nodig. Een veilige SSL-verbinding is te herkennen aan het “slotje” in de onderste statusbalk van de browser.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. Beanberry beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Consument binnen 3 dagen na ontvangst aan Beanberry daarvan in kennis te stellen.
 3. Bij Beanberry ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient Beanberry in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.